فرم شما توسط مدیریت بررسی شده و در صورت تایید با شما تماس گرفته خواهد شد

در صورتی که تا به حال تست شخصیت شناسی MBTI رو ندادید قبل از ادامه ابتدا آزمون MBTI را انجام دهید :

سوالات زیر را با صداقت پاسخ دهید